คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์"

 

สตรีและครอบครัว

สตรีที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ได้จัดสวัสดิ์ภาพเพื่อมิให้ถูกล่อลวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือชักชวนสู่บริการทางเพศ ดังนี้

 1. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้พ้นโทษ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2519
  สำหรับสตรีและเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่พ้นโทษจากการถูกกระทำผิด ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จะได้รับการคุ้มครองแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง โดยได้รับบริการปัจจัย 4 การศึกษาสามัญ สามัญ ฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ จัดหางานให้ทำภายหลังพ้นอุปการะและส่งกลับภูมิลำเนาเดิม

 2. สงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่เยาวชนสตรีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในกลุ่มเยาวชนและสตรีอายุ 14-15 ป
  ที่อาศัยในชนบทและมีฐานะยากจนว่างงานไม่สามารถศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับสงเคราะห์และเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้า บริการโรงแรม ทอผ้าด้วยเครื่องจักร ทอผ้ากี่กระตุกเย็บจักร อุตสาหกรรม การพิมพ์ การบ้านการเรือน ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้โอกาสประกอบอาชีพเหลือตนเองและครอบครัวต่อไปปัจจุบันศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีทุกภูมิภาค รวม 7 แห่งที่จังหวัด ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย นนทบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ และสงขลา

 3. คุ้มครองสวัสดิภาพสตรี
  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากหญิงไทยที่ประกอบอาชีพอันเสื่อมเสีย ศีลธรรม ในต่างประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการดังนี้
  • ตรวจสอบสถานภาพของหญิงไทย อายุระหว่าง 14 -35 ปี ที่ขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศในรายที่มีข้อสงสัยว่าอาจจุถูกล่อล่วงไปแสวงหาผลประโยชน์ในที่มิชอบในต่างประเทศ และเสนอความเป็นไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือเดินทางให้ต่อไป
  • ให้คำปรึกษาแนะนำแนะแนวอาชีพและให้ความช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งเด็กหญิงที่มีปัญหาด้านความประพฤติได้รับการคุ้มครองในศูนย์สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี
  • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรีที่ทำงานตามสถานบริการเพื่อยกระดับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและมีการวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคต ตลอดจนรักษาภาพพจน์ที่ดีงามของหญิงไทย เป็นศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกบังคับBest view Internet Explorer 800x600 pixels
Email : udonthani@m-society.go.th หรือ udon_society@yahoo.com
Tel : 0-4222-1773,0-4232-5615,0-4224-3571, Fax : 0-4222-1773