คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

 

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาศักยาภาพกลุ่มเป้าหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมและการคุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการทำงานด้านการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐานและสามารเป็นต้นแบบได้


: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :
Tuesday, 4 July, 2017 10:21

Best view Internet Explorer 800x600 pixels
Email : udonthani@m-society.go.th หรือ udon_society@yahoo.com
Tel : 0-4222-1773,0-4232-5615,0-4224-3571, Fax : 0-4222-1773