คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

   
   
 เด็กและเยาวชน
 สตรีและครอบครัว
 ผู้สูงอายุ
 คนพิการและทุพพลภาพ
 คนไร้ที่พึ่ง
 ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ประสบปัญหาสังคม
 หอพัก      
ต่ออายุวีซ่าอาสาสมัคร ชาวต่างชาติ
 สถานรับเลี้ยงเด็ก
กองทุน
 กองทุนคุ้มครองเด็ก
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 คำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเป็นเด็กบุญธรรม
 หนังสือแสดงความยินยอม
 แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.๐๑)
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
สวัสดิการสังคม (แบบ กสส.๐๓)
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 แบบคำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 แบบสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล ภายในวงเงิน 40,000 บาท
 แบบสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล ภายในวงเงิน 60,000 บาท
 หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. อุดรธานี

 

ลำดับผู้เข้าชม :
เริ่มนับ ๐๑ ก.ย. ๒๕๕๔
Free Counter
Web Counter

  

 

หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการดำเนินงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมให้เหมาะสมและปลอดภัย

ขอความร่วมมือตรวจสอบการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และนำส่งเอกสารเพิ่มเติม (ดร.02)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดอุดรธานี

การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

คำอธิบายแบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
"ระวังคนแปลกหน้าคุณอาจเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ของเขา"
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ๐-๒๖๔๒-๗๙๙๑
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

 

 


โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณกดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Friday, 18 May, 2018 9:47

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com