คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

   
   
 เด็กและเยาวชน
 สตรีและครอบครัว
 ผู้สูงอายุ
 คนพิการและทุพพลภาพ
 คนไร้ที่พึ่ง
 ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ประสบปัญหาสังคม
 หอพัก      
ต่ออายุวีซ่าอาสาสมัคร ชาวต่างชาติ
 สถานรับเลี้ยงเด็ก
กองทุน
 กองทุนคุ้มครองเด็ก
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 ประกาศสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
 คำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเป็นเด็กบุญธรรม
 หนังสือแสดงความยินยอม
 แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.๐๑)
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
สวัสดิการสังคม (แบบ กสส.๐๓)
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 แบบคำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 แบบสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล ภายในวงเงิน 40,000 บาท
 แบบสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล ภายในวงเงิน 60,000 บาท
 แบบฟอร์มแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
 หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. อุดรธานี

 

ลำดับผู้เข้าชม :
เริ่มนับ ๐๑ ก.ย. ๒๕๕๔
Free Counter
Web Counter

  

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจักซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562
การซื้อจักซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ประเภท รายการ และอัตราเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดให้มีรถสามล้อชนิดมือโยก

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการดำเนินงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมให้เหมาะสมและปลอดภัย

ขอความร่วมมือตรวจสอบการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และนำส่งเอกสารเพิ่มเติม (ดร.02)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดอุดรธานี

การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

คำอธิบายแบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
"ระวังคนแปลกหน้าคุณอาจเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ของเขา"
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ๐-๒๖๔๒-๗๙๙๑
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

 

 


โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณกดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Wednesday, 5 December, 2018 11:55

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com