คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

   
   
 เด็กและเยาวชน
 สตรีและครอบครัว
 ผู้สูงอายุ
 คนพิการและทุพพลภาพ
 คนไร้ที่พึ่ง
 ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ประสบปัญหาสังคม
 หอพัก      
ต่ออายุวีซ่าอาสาสมัคร ชาวต่างชาติ
 สถานรับเลี้ยงเด็ก
กองทุน
 กองทุนคุ้มครองเด็ก
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 แบบเสนอโครงการและแบบรายงานผล
ของกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม
(แบบ กสส.01 กสส.03 และ กสส.04)
 ประกาศสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
 คำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเป็นเด็กบุญธรรม
 หนังสือแสดงความยินยอม
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 แบบคำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 แบบสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล ภายในวงเงิน 40,000 บาท
 แบบสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล ภายในวงเงิน 60,000 บาท
 แบบฟอร์มแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
 หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. อุดรธานี

 

ลำดับผู้เข้าชม :
เริ่มนับ ๐๑ ก.ย. ๒๕๕๔
Free Counter
Web Counter

  

ข่าวประจำวัน

News News News News

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดอุดรธานี
เข้ารับรางวัล "กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ประเภท รายการ และอัตราเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดให้มีรถสามล้อชนิดมือโยก

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการดำเนินงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมให้เหมาะสมและปลอดภัย

ขอความร่วมมือตรวจสอบการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และนำส่งเอกสารเพิ่มเติม (ดร.02)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดอุดรธานี

การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

คำอธิบายแบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
"ระวังคนแปลกหน้าคุณอาจเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ของเขา"
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ๐-๒๖๔๒-๗๙๙๑
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

 

 


โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณกดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Tuesday, 9 April, 2019 16:06

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร : 042-325615
E-mail : udonthani@m-society.go.th