คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

   
   
 เด็กและเยาวชน
 สตรีและครอบครัว
 ผู้สูงอายุ
 คนพิการและทุพพลภาพ
 คนไร้ที่พึ่ง
 ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ประสบปัญหาสังคม
 หอพัก      
ต่ออายุวีซ่าอาสาสมัคร ชาวต่างชาติ
 สถานรับเลี้ยงเด็ก
กองทุน
 กองทุนคุ้มครองเด็ก
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 คำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเป็นเด็กบุญธรรม
 หนังสือแสดงความยินยอม
 แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.๐๑)
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
สวัสดิการสังคม (แบบ กสส.๐๓)
 หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. อุดรธานี

 

ลำดับผู้เข้าชม :
เริ่มนับ ๐๑ ก.ย. ๒๕๕๔
Free Counter
Web Counter

 

  

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 2/2561 การจ้างก่อสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คำชะโนด ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คำชะโนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
(รถยนต์บรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ)จำนวน 1 คัน ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
(รถยนต์บรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

คำอธิบายแบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
"ระวังคนแปลกหน้าคุณอาจเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ของเขา"
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ๐-๒๖๔๒-๗๙๙๑
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔

 

 


โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณกดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Thursday, 7 December, 2017 14:16

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com