คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
 

 

หอพัก

: : งานอนุญาตจัดตั้งหอพัก


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

• ขออนุญาตจัดตั้งหอพัก

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของ เจ้าของและผู้จัดการหอพัก
- รูปถ่ายขนาด 5 / 6 ซม. เจ้าของและผู้จัดการหอพัก คนละ 2 รูป
- ใบรับรองแพทย์ เจ้าของและผู้จัดการหอพัก
- แบบแปลนอาคารหอพัก แปลนพื้น ด้านหน้า ด้านข้าง
- รูปถ่าย อาคารหอพัก ภายในห้องพัก บริเวณต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน

******ด้วย พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ประกอบกับ พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้โอนอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**** พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 (***หมายเหตุ- ให้ยกเลิก พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2507)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com