คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์"
 

 

คนพิการและทุพพลภาพุ

: : งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการคนพิการ ::


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 

• การจดทะเบียนคนพิการ

- เอกสารรับรองความพิการ (จาก รพ.ของรัฐ)
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการและผู้ดูแลอย่างละ 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

• การกู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ

******* ผู้กู้ *******
- สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ (ทุกหน้า) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้รูปถ่ายเต็มตัวเห็นความพิการ จำนวน 1 รูป
- โครงการที่จำนำเงินกู้ไปใช้ประโยชน์ (การประกอบอาชีพ)
- แผนที่บ้าน, แผนที่สถานดำเนินโครงการ

******* ผู้ค้ำ*******
- สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำ จำนวน 1 ฉบับ
- แผนที่บ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด

******(กรณีที่ผู้กู้และผู้ค้ำประกันจดทะเบียนสมรส ต้องเซ็นในใบยินยอมคู่สมรสด้วย)...ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี******

 

• การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

• การสงเคราะห์รถสามล้อโยก

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

• การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (ยื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่)

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาสมุด/บัตร ประจำตัวคนพิการ
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com