คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์"
 

 

เด็กและเยาวชน

: : งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน ::


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
• งานบุตรบุญธรรม

- สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอฯ , บิดามารดาเด็ก, เด็ก
- สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอฯ , บิดามารดาเด็ก, เด็ก
- ใบสำคัญการสมรส ผู้ขอฯ , บิดามารดาเด็กใบสูติบัตร เด็ก
- ใบรับรองแพทย์ ผู้ขอฯ
- รูปถ่าย ผู้ขอฯ , บิดามารดาเด็ก, เด็ก ขนาด 2 นิ้ว คนละ 1 รูป
- ใบมรณบัตร (ถ้ามี)ใบหย่า (ถ้ามี)คำสั่งศาล (ถ้ามี)

• การสงเคราะห์เด็ก

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครองเด็ก
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

• การสงเคราะห์เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครองเด็ก
- ใบรับรองแพทย์ (บิดา/มารดา)
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com