คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์"
 

 

สถานรับเลี้ยงเด็ก

: : งานขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก / สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน : :


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

• ขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก / สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของ เจ้าของและผู้ทำการและพี่เลี้ยง
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เจ้าของและผู้ทำการ คนละ 2 รูป
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาหลักฐานการศึกษา / ประกาศนียบัตร/ วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม


( ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 294)
สถานรับเลี้ยงเด็ก หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนเกิน 5 คน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง เป็นญาติกับผู้เลี้ยง แต่ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนอนุบาล

***คำแนะนำการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com