คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์"
 

 

คนไร้ที่พึ่ง

: : งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการคนไร้ที่พึ่ง ::


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

• การสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com