คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
   

 

ประจำวัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 

ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 4232 5615

 


นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

 

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
 

 

นางสาวโชติมา แสนสระดี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นายทรงกฤษณ์ มีพันลม
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุตินัท แสนดา
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางวิชุดา พันแสง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี
 
 

นางสาวปานตะวัน มีตาบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ สิงห์สวัสดิ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวดรุณี เดชดวงจันทร์
นักพัฒนาสังคม

 
 

นายสุรศักดิ์ เสนา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวปุญญณุช วานิชย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวช่อผกา สูบไธสง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร มหิปโภชน์
นักวิชาการเงินและบัญชี พก.

 
 

นายทวีศักดิ์ คะนานทอง
พนักงานธุรการระดับ ส.3

นายวุฒิชัย สุปะดา
นักพัฒนาสังคม

สิบตรีอรรถสิทธิ์ ศรีกอง
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน

นายขจรศักดิ์ จันทร์ปาน
นักพัฒนาสังคม

 

 

นางพิมลรัตน์ พรมคุณ
นักพัฒนาสังคม

นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์
นักพัฒนาสังคม

นางสาวสุดารัตน์ สูตรไชย
นักพัฒนาสังคม

นางสาวนิตยา ชูเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

 
 

นางสาวฟ้าใส ลีเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

นายประกรวิทย์ วรรณเวช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจันทนาวดี มารถขาว
พี่เลี้ยง

นายจีรศักดิ์ เสนา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

 

นางสาวนฐมน พาพานทาง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายณัฐพล สายพิณ
นิติกร

นางสาวณฐวร ศักดิธัชชัย
นิติกร

นายศราวุธ อาษานาม
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา อุตราชา
พี่เลี้ยง

นายเทพพนม นิตุธร
นิติกร

นายสุทธิเกียรติ สุริยพัฒน์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

นางสาวสุนิสา กาล้อม
นักพัฒนาสังคม

นายหัสนัย สังข์ส้ม
พนักงานขับรถ พก.

 
 

นางสาวกัญญา สารภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางสาวรัตน์ชนก อัตพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

 
 
 

นางสาวศศิ บำรุงชนน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 
 

 

นายบูรณศักดิ์ นิธิธรรมศิริธนา
พนักงานขับรถยนต์

 

 
 
 

นางวาปี แวงแก้ว
พนักงานทำความสะอาด

 

 
 
 

 

 
     

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :
Thursday, 21 March, 2019 15:12

Best view Internet Explorer 800x600 pixels
Email : udonthani@m-society.go.th
โทรศัพท์ โทรสาร : 0-4232-5615