คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
   

 

ประจำวัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 

ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ : 0 4222 1773,0 4232 5615,0 4224 3571
โทรสาร: 0 4222 1773
,0 4232 5615

 


นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

 

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
 

 

นางเอื้อมพร กำเนิดกาญจน์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นายทรงกฤษณ์ มีพันลม
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางพัชรี จิตบุณยโชติ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางดุจฤดี สมบัตินันท์
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี
 
 

นางประชาศรี คงระเบียบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางวิชุดา พันแสง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นายขจรศักดิ์ จันทร์ปาน
นักพัฒนาสังคม

 


 

นางพิมลรัตน์ พรมคุณ
นักพัฒนาสังคม

นายวุฒิชัย สุปะดา
นักพัฒนาสังคม

นางมนัสนันท์ ประดิษฐ์ด้วง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวดรุณี เดชดวงจันทร์
นักพัฒนาสังคม

 
 

นางสาวณฐมน พาพานทาง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์
นักพัฒนาสังคม

นางสาวสุดารัตน์ สูตรไชย
นักพัฒนาสังคม

นางสาวศิริพร มหิปโภชน์
นักวิชาการเงินและบัญชี พก.

 

 

นายทวีศักดิ์ คะนานทอง
เจ้าพนักงานพิมพ์ ชั้น 3

นายประกรวิทย์ วรรณเวช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวฟ้าใส ลีเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวณฐวร ศักดิธัชชัย
นิติกร

 
 

นางสาวสุภาดา ทองมี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา อุตราชา
พี่เลี้ยง

นางสาวนิตยา ชูเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

 

นายสุรศักดิ์ เสนา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจันทนาวดี มารถขาว
พี่เลี้ยง

นายจีรศักดิ์ เสนา
พนักงานขับรถยนต์ พก.


นายชัยโรจน์ อริยมงคลนันท์
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพล สายพิณ
นิติกร

นางสาวพิมพ์นภา เบ้าหล่อเพชร
แม่บ้าน

 

นางสาวฟ้าใส ลีเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

 
 
 
 

นางสาวสุนิสา กาล้อม
นักพัฒนาสังคม

 
   

 
   

นางสาวรัตน์ชนก อัตพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

 
   
 
    นางสาวจิรฐา ลีสม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 
   
 
    นายกิตติ คงระเบียบ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
   
 
    นางสาวกัญญา สารภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :
Wednesday, 11 October, 2017 13:54

Best view Internet Explorer 800x600 pixels
Email : udonthani@m-society.go.th หรือ udon_society@yahoo.com
Tel : 0-4222-1773,0-4232-5615,0-4224-3571, Fax : 0-4222-1773