คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
   

 

ประจำวัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 

ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 4232 5615

 


นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

 

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
 

 

นางเอื้อมพร กำเนิดกาญจน์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นายทรงกฤษณ์ มีพันลม
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี
 
 

นางประชาศรี คงระเบียบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางวิชุดา พันแสง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นายขจรศักดิ์ จันทร์ปาน
นักพัฒนาสังคม

 
 

นางสาวปุญญนุช วานิชย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย สุปะดา
นักพัฒนาสังคม

นางมนัสนันท์ ประดิษฐ์ด้วง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวดรุณี เดชดวงจันทร์
นักพัฒนาสังคม

 
 

นางพิมลรัตน์ พรมคุณ
นักพัฒนาสังคม

นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์
นักพัฒนาสังคม

นางสาวชุตินัท แสนดา
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร มหิปโภชน์
นักวิชาการเงินและบัญชี พก.

 

 

นางสาวณฐมน พาพานทาง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายประกรวิทย์ วรรณเวช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุดารัตน์ สูตรไชย
นักพัฒนาสังคม

นางสาวณฐวร ศักดิธัชชัย
นิติกร

 
 

นายทวีศักดิ์ คะนานทอง
เจ้าพนักงานพิมพ์ ชั้น 3

นางสาวฟ้าใส ลีเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวนิตยา ชูเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

 

นางสาวสุภาดา ทองมี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา อุตราชา
พี่เลี้ยง

นายจีรศักดิ์ เสนา
พนักงานขับรถยนต์ พก.


นายสุรศักดิ์ เสนา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจันทนาวดี มารถขาว
พี่เลี้ยง

 

นายณัฐพล สายพิณ
นิติกร

 
 
 

นางสาวสุนิสา กาล้อม
นักพัฒนาสังคม

 
   

 
   

นางสาวรัตน์ชนก อัตพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

 
   
 
    นายสุทธิเกียรติ สุริยพัฒน์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 
   
 
    นางสาวกัญญา สารภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
   
 
     

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :
Friday, 23 March, 2018 9:47

Best view Internet Explorer 800x600 pixels
Email : udonthani@m-society.go.th หรือ udon_society@yahoo.com
Tel : 0-4222-1773,0-4232-5615,0-4224-3571, Fax : 0-4222-1773