คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
   

 

ประจำวัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 

ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 4232 5615

 


นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

 

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
 

 

นางมนัสนันท์ ประดิษฐ์ด้วง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นายทรงกฤษณ์ มีพันลม
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางวิชุดา พันแสง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางเอื้อมพร กำเนิดกาญจน์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี
 
 

นางประชาศรี คงระเบียบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวชุตินัท แสนดา
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวดรุณี เดชดวงจันทร์
นักพัฒนาสังคม

 
 

นางสาวปุญญณุช วานิชย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย สุปะดา
นักพัฒนาสังคม

นางสาวจารุวรรณ สิงห์สวัสดิ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร มหิปโภชน์
นักวิชาการเงินและบัญชี พก.

 
 

นางสาวปานตะวัน มีตาบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์
นักพัฒนาสังคม

สิบตรีอรรถสิทธิ์ ศรีกอง
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน

นายขจรศักดิ์ จันทร์ปาน
นักพัฒนาสังคม

 

 

นายสุรศักดิ์ เสนา
พนักงานขับรถยนต์

นายประกรวิทย์ วรรณเวช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุดารัตน์ สูตรไชย
นักพัฒนาสังคม

นางสาวนิตยา ชูเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

 
 

นายทวีศักดิ์ คะนานทอง
พนักงานธุรการระดับ ส.3

นางสาวจันทนาวดี มารถขาว
พี่เลี้ยง

นางสาวณฐวร ศักดิธัชชัย
นิติกร

 

นางพิมลรัตน์ พรมคุณ
นักพัฒนาสังคม

นายณัฐพล สายพิณ
นิติกร

นายจีรศักดิ์ เสนา
พนักงานขับรถยนต์ พก.


นางสาวนฐมน พาพานทาง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวฟ้าใส ลีเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวสุภาดา ทองมี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

 

นางสาววนิดา อุตราชา
พี่เลี้ยง

   

นายบูรณศักดิ์ นิธิธรรมศิริธนา
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวสุนิสา กาล้อม
นักพัฒนาสังคม

 
 
 

นางวาปี แวงแก้ว
พนักงานทำความสะอาด

 

นางสาวรัตน์ชนก อัตพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

 
   

 
   

นายสุทธิเกียรติ สุริยพัฒน์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 
   
 
   

นางสาวกัญญา สารภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
   
 
   

นางสาวศศิ บำรุงชนน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :
Friday, 3 August, 2018 9:13

Best view Internet Explorer 800x600 pixels
Email : udonthani@m-society.go.th
โทรศัพท์ โทรสาร : 0-4232-5615