ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(Udonthani Provincial Operation Center on Prevention and Suppression of Human Trafficking-POCT)

                      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกลาง บูรณาการข้อมูลป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กล่างประสานงานกลาง บูรณาการาข้อมูลข่าวสาร บริการคุ้มครองช่วยเหลือและดำเนินคดีจาก
หน่วยงานส่วนราชการทุกกระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

                      การค้ามนุษย์คืออะไร
                      การกระทำและความพยายามใด ๆ ในการหา ขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่งต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยว
คนเพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ยอมทำในสิ่งไม่อยากทำหรือตกอยู่ในสภาพที่ลำบากโดยูกเอารัดเอา
เปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์
                      ประเภทการค้ามนุษย์
                      รูปแบบที่พบเห็นเป็นประจำ เช่น
                              -การบริการทางเพศ
                              -การใช้แรงงานเยี่ยงทาส
                              -การรับจ้างแต่งงาน
                              -การขอทาน
                              -การตัดอวัยะออกจากร่างกาย 
                        สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย
                        
ในปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะต่อกลุ่มเด็กและหญิง เป็นปัญหาระดับโลกและได้แพร่
ขยายมากขึ้น ซึ่งในระยะแรก ๆ มุ่งไปที่การเอารัดเอาเปรียบทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ที่มีต่อเด็ก โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศ ต่อมาปัญหาได้ขยายตัวเป้นการใช้แรงงานรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การบังคับขู่เข็ญ การทำร้ายร่างกาย จิตใจ การทำให้เสียอิสระภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ลักษณะ
เหล่านี้ถือเป็นการ "ค้าทาศ" ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับ
ท้องถิ่น
                         ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์และตก
อยู่ในสถานะ 3 สถานะ คือ
                         -เป็นประเทศต้นทาง มีการนำคนจากพื้นที่ชนบทชุมชนชาวไทยภูเขา หรืออื่น ๆ ส่งไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
                         -เป็นประเทศทางผ่าน ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เป็นทางผ่านพาคนจากประเทศพม่า ลาว จีน เขมร
ฯลฯ ไปยังประเทศอื่น ๆ
                         -เป็นประเทศปลายทาง มีการนำคนจากที่อื่นเข้ามาพักและแสวงหาประโยชน์
                        นโยบายรัฐบาล
                        นายกรัฐมตรี ประกาศเจตนารมณ์ในกาีรป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2547 ให้การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และมอบนโยบายด้านการค้ามนุษย์ 6 ข้อ คือ
                        -การเสริมสร้างศักยภาพ
                        -การแลกเปลี่ยนข้อมุลข่าวสาร
                        -การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายด้านการค้ามนุษย์
                        -การรณรงค์เพื่อให้สังคมเห็นปัญหาอย่างแท้จริง
                        -การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
                        -การปรับระบบความคิด ทัศนคติของคนในสังคม
                        สาเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์
                        
ปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ โดย
มีสาเหตุจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิดภาวะโลกไร้พรมแดน ความเจริญก้าวหน้าของเส้นทางคมนาคมและเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร เกิดเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย และกระบวนการค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ
                        สาเหตุของการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ มี 3 ปัจจัย คือ
                        
1. ปัจจัยที่ผลักดัน ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เมื่อ 10-20 ปี ที่ผ่านมา ความยากจนอาจเป็นสาเหตุ
ที่ผลักดันให้หญิงและเด็กตกอยู่ในสภาพถูกค้า แต่ภายหลังพบว่า ความยากจนโดยตัวของมันเองไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้เกิด
การค้าหญิง แต่มักจะเป็นความยากจนรวมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขาดโอกาสได้รับการศึกษา การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ
การขาดทักษะอาชีพหรือความไม่รู้ โดยเฉพาะความไม่รู้เท่าทันถึงวิธีการหลอกลวง ตั้งแต่หลวกลวงเรื่องค่าจ้างลักษณะ
งาน ความไม่รู้เรื่อง หนี้สิน อันเกิดจากนายจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปจนถึงวิธีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญต่าง ๆ
นอกจากนี้สภาพความเลวร้ายในครอบครัวก็มีส่วนผลักดันให้หญิงและเด็กต้องแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า โดยไม่ทันคำนึงถึง
อันตรายต่าง ๆ
                        2. ปัจจัยที่ดึงดูด คือความต้องการเงินเพื่อยังชีพ ส่งให้บิดามารดาหรือซื้อของที่ต้องการอันเนื่อง
มาจากค่านิยมเชื่อมโยงกับบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
                        3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติและค่านิยม ได้แก่ การมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมองว่า
ผู้หญิงและเด็กมีความด้อยด้านเพศและพายุ ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรีรยบ ถูกหลอกลวงและถูกบังคับได้ง่าย
                       เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
                       
1. เด็กและหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
                       2. เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทย ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
                       3. เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายแต่ภายหลังตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
                       4. เด็กและหญิงที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
                       ทำไมผู้หญิงจึงตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
                       -
สังคมเชื่อว่า ผู้ชายมีแรงขับธรรมชาติทางเพศมาก จำเป็นต้องได้รับการตอบสนอง ทางเพศส
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การใช้บริการทางเพศาจากหญิงขายบริการเป็นเรื่องปกติ
                       -ผู้หญิงถูกกำหนดให้เชื่อว่าตนเองไม่มีสิทธิในเนื้อตัว ร่างกาย มีหน้าที่ตอบสนอง เพื่อแลกเปลี่ยน
กับเงินตรา จึงตกเป็นเหยื่อได้ง่าย
                       -ธุรกิจลามกอนาจาร การค้าบริการทางเพศ สื่อสิ่งพิมพ์แพร่หลายอยู่ทั่วไป
                       ทำอย่างไรจะป้องกันให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
                        -ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง และส่งเสริมบทบาทครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและเฝ้าระวัง
                        -สร้างความตระหนักในบทบาทหญิงชาย ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน จนถึง
ระดับประเทศเพื่อขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
                        -เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงและเด็ก
                        -สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และพัฒนาอาชีพให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด
                        -รณรงค์ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่านิยมในการบริโภควัตถุนิยม
                        -รณรงค์ให้สังคมเลิกสนับสนุนบริษัท สื่อ หรือองค์กรที่มีการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
                       หลักปฏิบัติที่ต้องจดจำในการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
                       
คนที่ตกเป็นเหยื่อ ล้วนตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ทุกข์ทรมาน อยู่ในสภาพเสียเปรียบ ขาดที่พึ่ง ไม่มีใคร
ที่ช่วยเหลือเขาได้ หรือถูกหยามเหยียด จึงควรดำเนินการดังนี้
                        -สนับสนุนช่วยเหลือเขาเหล่านั้นให้ตัดสินใจที่จะจัดการกับชีวิตของตนด้วยตนเอง
                        -เคารพและยอมรับในความคิดเห็นของเขา
                        -ช่วยสร้างความมั่นใจและนับถือตนเองให้กับเขา
                        -เก็บรักษาความลับโดยไม่นำไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง
                        -อย่าให้คำสัญญาใด ๆ ในสิ่งที่กระทำไม่ได้

http://www.humantrafficking.go.th

 

 

 

 

 

พบเห็นพฤติกรรมการค้ามนุษย์
แจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี (ศปคม.อด)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4222 1773, 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th      
หรือโทรสายด่วน 1300