คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์"

 

 

****ปี 2559 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล***


โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2551
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

 

               กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ( สท.) ดำเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้ตื่นตัวให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีคุณภาพ และการปกป้องคุ้มครอง อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และนำบริการของรัฐลงสู่กลุ่มเป้าหมายทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งสร้างรูปแบบ กลไกการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้คู่จริยธรรม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

              จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กในปีงบประมาณ 2549-2550 แล้วในพื้นที่นำร่อง 23 ตำบล ในพื้นที่ 20 อำเภอ ซึ่งเด็ก ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาเด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในระดับที่น่าพอใจ และในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยื ได้กำหนดให้ขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มจำนวน 7 ตำบล ใน 34 จังหวัด ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้การดำเนินงานตามผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม (โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก) ในตำบลที่ขยายเพิ่มในจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

               กลุ่มเป้าหมาย :   เด็ก อายุ 0-18 ปี 700 คน / ครอบครัวเด็ก 700 ครอบครัว/ชุมชน องค์กรเครือข่าย(ครูข )ในพื้นที่ 70 คน 
               พื้นที่ดำเนินการ :   ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย    

1. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
2. ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
3. ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
4.ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
5.ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์
6.ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
7.ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน

แนวทางการดำเนินงาน :
1. คัดเลือกทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด (ครู ก) เพื่อส่งเข้ารับการอบรม
     -สำรวจข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย ทุนทางสังคม สภาพพื้นที่ของชุมชน
     -จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทีมครู ข ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อกชน มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กที่ปฏิบัติงานในตำบลพื้นที่เป้าหมาย องค์กรเครือข่าย ผู้นำ อาสาสมัคร พ่อ-แม่ ผู้ปกครองที่อาศัยในตำบล พื้นที่เป้าหมาย
      -จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้ความรู้แก่ประชาชน   รับทราบปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนประชาชน
      -อบต.เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็ก
      -ปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ส่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ สท.

2. ระดับ เทศบาล / อบต.

     -คัดเลือกและแต่งตั้งทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ (ครู ข)
     -ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพในพื้นที่วางแผนจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็ก
      -จัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็ก
      -จัดทำฐานข้อมูลโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กในพื้นที่
      -นิทเศ ติดตาม ประเมินผล

...........................................................


                                                                           กลุ่มสวัสดิการสังคม พิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิ
                                                      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีBest view Internet Explorer 800x600 pixels
Email : udonthani@m-society.go.th หรือ udon_society@yahoo.com
Tel : 0-4222-1773,0-4232-5615,0-4224-3571, Fax : 0-4222-1773