Welcome To Homepage : : | Udonthani.m-Society.go.th | : :

 
คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

 
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน , มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ , มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อ
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2545
พระราชกฤษฎี การโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สป พม. 2547
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2556
ปีงบประมาณ 2560
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558
 
เอกสารประกอบ อื่นๆ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ที่ 488/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ที่ 19/2556 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ที่ 20/2556 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
โครงสร้างบุคลากรศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557
โครงสร้างบุคลากรศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธาน ประจำปี 2558
โครงสร้างบุคลากรศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีประจำปี 2561
สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
 
 
   

กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณ 
       กดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Friday, 1 June, 2018 11:18

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com