Welcome To Homepage : : | Udonthani.m-Society.go.th | : :

 
คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

 
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน , มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ , มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อ
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2545
พระราชกฤษฎี การโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สป พม. 2547
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2556
 
เอกสารประกอบ อื่นๆ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ที่ 488/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ที่ 19/2556 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ที่ 20/2556 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
โครงสร้างบุคลากรศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557
โครงสร้างบุคลากรศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธาน ประจำปี 2558
สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
 
 
   

กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณ 
       กดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Saturday, 8 August, 2015 9:32

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com