Welcome To Homepage : : | Udonthani.m-Society.go.th | : :

 
คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

 
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1.กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ
2.ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
3.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
4.การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
6. การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
7.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
8.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
9.ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)
10.การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
11.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
12.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)
13.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)
14.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
   

กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณ 
       กดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Wednesday, 23 September, 2015 9:21

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com