คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
 

 

 

: : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ความเป็นมา 
                พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 20 ตอน 94 วันที่ 1 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547  ในมาตราที่ 24 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหนึ่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์ 
                เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
กลุ่มเป้าหมาย 
1.  องค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 จำนวน  20,000  องค์การ
                - หน่วยงานภาครัฐ                  จำนวน     10,000  องค์การ
                - องค์กรสาธารณประโยชน์        จำนวน     10,000  องค์การ
2.  นักสังคมสงเคราะห์  อาสาสมัคร  และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังค
                - นักสังคมสงเคราะห์             จำนวน     40,000  คน
                - อาสาสมัคร                      จำนวน         5  ล้านคน
ที่มาของกองทุน 
                1.  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
                2.  เงินที่ได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                3.  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
                4.  เงินอุดหนุนจากประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
                5.  เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน  หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย  หรือโดยนิติกรรมอื่น
                6.  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินกองทุน
การบริหารจัดการกองทุน 
                1.  มีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่บริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
                2.  มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีอำนาจหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน  ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง 
กิจกรรม 
1.  สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์) ในการจัดสวัสดิการสังคมตามโครงการที่องค์การสวัสดิการสังคมเสนอขอ
2.  สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม  ในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น การส่งเสริมวิชาการ การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร การจัดทำทะเบียน การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน  
                1. เป็นโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลต่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม
                2. เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม
                3. เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาแล้ว ที่โดยมีทุนอยู่แล้วบางส่วน หรือเป็นโครงการใหม่   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
                1.  ประชาชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมจากองค์การสวัสดิการสังคมที่กว้างขวางและทั่วถึงขึ้น
                2.  องค์การสวัสดิการสังคมได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐได้มากขึ้น

 

เอกสารประกอบ

1. แบบเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน คลิ๊ก!
- ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินกองทุน คลิ๊ก!

2. เอกสารนำเสนอ
- กระบวนการจัดทำแผน คลิ๊ก!
- การเขียนโครงการ คลิ๊ก!

3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิ๊ก!
4. แบบฟอร์มการใช้จ่ายเงินของโครงการ คลิ๊ก!
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com