คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
 

 

 

: : กองทุนผู้สูงอายุ

ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ 
ความหมาย
“ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 
“องค์กรของผู้สูงอายุ” คือ องค์กรที่ผู้สูงอายุรวมตัวกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ

. การให้การสนับสนุนเพื่อคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

โครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม / ชมรม /ศูนย์บริการ / ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน
กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย
- โครงการขนาดเล็ก : ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการขนาดกลาง : วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขนาดใหญ่ : วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
- มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน
- สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
- โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
- เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
- ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายบุคคล วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ การกู้ยืมฯ รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องชำระคืน เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย
. การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ด้านอาหาร / เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
สถานที่ขอรับบริการ 
ผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ส่วนกลางติดต่อที่ : กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-4353 FAX : 0-2642-4307
e-mail : older@dop.mail.go.th

ผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในต่างจังหวัด
ส่วนภูมิภาคติดต่อที่ :
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
**ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.oppo.opp.go.th
หรือสอบถาม โทรศัพท์ ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๕ ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๗
โทรสาร ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๒ ๐๒ ๓๐๖ ๘๗๙๓
 

เอกสารประกอบ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายกลุ่ม
- คำร้องกู้ยืมรายกลุ่ม 2555 คลิ๊ก!
- แบบสอบข้อเท็จจริง รายกลุ่ม 2555 คลิ๊ก!
- รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ ประเภท รายกลุ่ม คลิ๊ก!

2. แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายบุคคล
-  คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ คลิ๊ก!
- แบบสอบข้อเท็จจริง คลิ๊ก!
-  รายละเอียดการกู้ยืม คลิ๊ก!
3. แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุประจำปี คลิ๊ก!
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com