คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :
"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"
 

 

: : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรอบแนวทางในการจัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรอบแนวทางในการจัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. เพื่อให้รายละเอียดโครงการครบถ้วนและให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องใช้แบบฟอร์มเสนอโครงการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

2. องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นองค์กรคนพิการหรือองค์กรเพื่อคนพิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2552 หมวด 1 ข้อ5

3. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

4. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีกลุ่มเป้าหมาย และมีสถานที่ดำเนินงานภายในจังหวัด

5. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีชุมชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

-สนับสนุนสถานที่

-สนับสนุนวิทยากร

-สนับสนุนงบประมาณ

-สนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ

-สนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม

-สนับสนุนยานพาหนะ

-สนับสนุนอาสาสมัคร

-อื่นๆ

6. ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรตรวจสอบคุณสมบัติตาม ข้อ 1-5 หากมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามข้อ 1-5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบเพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องต่อไป และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา และนำโครงการเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาแล้วจะเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้ส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

7. การพิจารณารายการค่าใช้จ่ายในโครงการให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552

8.หากโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนไม่เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนจังหวัดหรือมีกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการหลายจังหวัด ให้ส่งมาที่สำนักงานส่งเสริมการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เมื่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาแล้วจะเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเนอโครงการหากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาและส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการพิจารณา และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

9. เมื่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโครงการให้จังหวัดทราบพร้อมทั้งโอนเงินให้จังหวัด เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุน

 

 

เอกสารประกอบ

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คลิ๊ก!

2. แบบเสนอโครงการกองทุนคนพิการ คลิ๊ก!

 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร/โทรสาร 0 4222 1773 0 4232 5615
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com