Welcome To Homepage : : | Udonthani.m-Society.go.th | : :
คำขวัญจังหวัดอุดรธานี :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

 
งบทดลองประจำปี 2560
 
งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559)
งวดที่ 2 (พฤศจิกายน 2559)
งวดที่ 3 (ธันวาคม 2559)
งวดที่ 4 (มกราคม 2560)
งวดที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2560)
งวดที่ 6 (มีนาคม 2560)
งวดที่ 7 (เมษายน 2560)
งวดที่ 8 (พฤษภาคม 2560)
งวดที่ 9 (มิถุนายน 2560)
งวดที่ 10 (กรกฎาคม 2560)
งวดที่ 11 (สิงหาคม 2560)
งวดที่ 12 (กันยายน 2560)
 
งบทดลองประจำปี 2561
งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560)
งวดที่ 2 (พฤศจิกายน 2560)
งวดที่ 3 (ธันวาคม 2560)
งวดที่ 4 (มกราคม 2561)
งวดที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2561)
งวดที่ 6 (มีนาคม 2561)
งวดที่ 7 (เมษายน 2561)
งวดที่ 8 (พฤษภาคม 2561)
งวดที่ 9 (มิถุนายน 2561)
งวดที่ 10 (กรกฎาคม 2561)
งวดที่ 11 (สิงหาคม 2561)
งวดที่ 12 (กันยายน 2561)
 
กลับหน้าหลัก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสายด่วนหมายเลข ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภารกิจ:
๑ . ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์
๒ . ขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓ . ปัองกันการล่วมละเมิดทางเพศ ทำร้ายทารุณ 
       กดขี่ข่มเหง
๔ . เด็ก คนชรา คนพิการที่มีปัญหาและถูกทอดทิ้ง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ชีวิตประสบปัญหาโทรปรึกษา ๑๓๐๐

www.m-society.go.th

Friday, 26 October, 2018 14:05

: : ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด : :

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com